Heilig Avondmaal

De Bijbel geeft aan dat je in de aanloop van Pasen het pesachmaal voorbereidt en nuttigt. Dat gebeurt per familie. Men kiest een lam. Dat lam leeft enkele dagen samen met de familie en wordt in de middag voorafgaand aan Pesach geslacht. Een pijnlijke geschiedenis.

Jezus viert ook dit feest. De laatste keer geeft hij opdracht voor de voorbereiding van de maaltijd met zijn discipelen, maar hij zal zelf uiteindelijk het lam zijn. Bij de maaltijd met brood en wijn, vooraf aan zijn dag van overlijden, geeft Jezus zijn discipelen een opdracht. Namelijk om bij maaltijden met brood en wijn in het vervolg zijn dood te gedenken. Zijn dood betekent voor ons leven waaronder genezing en bevrijding.

Op diverse plaatsen in de Bijbel wordt de nieuwe inhoud van deze maaltijd met brood en wijn besproken. Hieronder een verslag van de opdracht van Jezus en een toelichting van de apostel Paulus voor een gemeente.

Het verslag van de opdracht tot het vieren van de maaltijd van de Heer
Lukas 22:13-20 ‘Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal. Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt’.

Het is wel bijzonder dat Jezus een dag te vroeg is met het pesachmaal. Of was het een maaltijd met alleen brood en wijn? Immers de dag erna zou Jezus zelf het lam zijn, dat geslacht werd. Hij stierf precies op het moment dat de joden de lammeren slachten voor het pesachmaal dat later op de avond zou worden gegeten.

De toelichting van Paulus voor een gemeente
De apostel Paulus geeft aan de gemeente van Korinte richtlijnen voor een goed gebruik van de maaltijd van de Heer. 1 Kor 11:23-26 Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

Het brood en de wijn
Het breken van het brood verwijst naar het breken van het lichaam van Jezus om als offer te dienen. Een offer als straf voor onze opstand, onze rebellie tegen God. De wijn verwijst natuurlijk ook naar het offer van Jezus en tevens naar het nieuwe verbond dat met het bloed van Jezus is gesloten.

Het brood en de wijn samen
Volgens 1 Kor 11:26 verwijzen het eten van het brood en het drinken van de beker samen naar de dood van de Heer. Sterker nog: ze verkondigen de dood van de Heer. Die dood waardoor hij vergeving, reiniging, verlossing, bevrijding, genezing, verzoening en wedergeboorte voor ons bereikte. Zie de wonderen van het kruis, link: https://healingroomsgouda.nl/studie/voorzieningen/het-kruis

Leven en dood
Het pesachmaal is ontstaan vanuit de geschiedenis toen het volk Israël nog in Egypte leefde. Alle eerstgeborenen zouden de dood vinden in het land tenzij er bloed van een lam op de deurposten en de latei was gesmeerd. Zo werd je uit de dood gered. Mooi om te weten is dat de vorm van deurposten en latei overeenkomt met de vorm van de Hebreeuwse letter die voor Chai staat wat ‘leven’ betekent.

In de moderne tijd nu al weer tweeduizend jaar geleden zal de eerstgeboren zoon van God overlijden en zal zijn bloed, mits aangebracht op je leven, je redden van de dood en je nieuw leven geven. Nu kun je leven als een nieuw mens en ben je een nieuwe schepping.

Denken aan wat Jezus voor ons deed
Bij het gedenken aan zijn dood, denken we ook aan wat Jezus voor ons deed tijdens zijn leven hier op aarde. Hij was met ontferming over de mensen bewogen. Hij had oog voor de zwakken in de samenleving. Mensen, die een verkeerde weg waren gegaan gaf hij een nieuwe kans. Hij legde ons de geestelijke dingen helder uit waardoor we gezond kunnen leven. Hij bevrijdde en genas zoveel mensen. Daar kunnen we aan denken. Misschien kun je ook denken aan wat Jezus persoonlijk voor jou heeft gedaan

Van gedenken naar genezen
Het denken aan wat Jezus heeft gedaan, leidt soms tot genezing en bevrijding. Daar zijn heel wat getuigenissen van. Het eten van zijn verbroken lichaam leidt bij ons tot genezing. Met het drinken van de beker nemen we deel aan het nieuwe verbond waarbij vergeving, reiniging, verlossing, bevrijding, genezing, verzoening en wedergeboorte beschikbaar wordt gemaakt.

Vroege kerk
In de vroege kerk vierde men iedere week of zelfs wel iedere dag de maaltijd van de Heer. Er gebeurde bij die viering regelmatig bijzondere dingen. Dat maakte indruk. Je ziet de frequente viering en de eerbied voor het brood en de wijn bij de viering nog het meest terug in de Rooms Katholieke en andere oude kerken.

Ter genezing voor jou
Ook jij kunt meedoen aan deze viering. In een kerk of christelijke gemeente of thuis persoonlijk, misschien met andere mensen er bij.

Neem een moment om te denken aan concrete dingen in je leven, die nog niet goed zijn en waar je dus afscheid van moet nemen. Daar waarin je nog eigenwijs was of koppig, je specifieke angsten en zorgen, daar waar je had verzaakt, die keren dat je seksueel niet rein was, wanneer er ongeloof was over bepaalde onderwerpen, of als er nog iemand is, die je haat en moeilijk kunt vergeven. Bij de maaltijd van de Heer erken je de fouten en neem je ernstig voor te gaan veranderen en je bidt zacht ‘Heer help me hierbij’ en de Heer schenkt genade en hulp. Ook als wij nog niet in staat zijn om alles af te leggen. Neem het brood om te vieren dat je bij de gemeente van God hoort en de wijn om deel te nemen aan het nieuwe verbond.

Healing Rooms Gouda