De Dood van Jezus aan het Kruis

Het kruis is hét symbool van het christendom. Veel mensen dragen een kruis. In iedere kerk is wel een kruis te vinden. Maar wat is de betekenis het kruis en wat hebben wij mensen er aan. Op die vragen geeft deze studie een antwoord.

De studie bestaat uit drie delen. Eerst zeven betekenissen van de kruisdood door Jezus. Het tweede deel gaat in op de onderdelen van de kruisgang. Jezus bloedt zeven keer en iedere keer komt daar een deel van het heil voor ons ter beschikking. Het laatste deel is de huiswerkopdracht.

Betekenissen van de kruisdood van Jezus.
1) De apostel Paulus maakt in zijn brieven bekend dat voor hem de kruisdood van Jezus het allerbelangrijkste is om te weten en te beseffen: ‘Ik had besloten niets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd’ 1 Kor 2:2 (NBG vertaling). De kruisdood van Jezus, daar gaat het om in het leven.

2) Paulus maakt ook bekend dat het belangrijkste wat hij te bieden heeft aan de Galaten, vooral zijn meedragen is aan het kruis van Christus. ‘Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer’, Galaten 6:14.

3) Verder schrijft Paulus dat door het bloed dat Jezus vergoot aan het kruis, Jezus verzoening heeft gebracht zowel alles op aarde als alles in de hemel. De kruisdood heeft dus betekenis wereldwijd en niet alleen voor de zichtbare wereld maar ook voor de onzichtbare. [i].

4) Het kruis kan ieder mens helpen om sterk te zijn in zwakheid. Goed om te bekijken wat de bijbel onder zwak verstaat. Zwak was dat Jezus onder een Romeinse heerser werd veroordeeld en gestraft. Paulus moest ‘beledigingen, nood, vervolging en ellende ondergaan’. Dat was zijn zwakte (zie 2 Kor 12:10). Daarom schrijft Paulus ‘Dat hij (Jezus) gekruisigd werd past bij zijn zwakheid, maar nu leeft hij door Gods kracht. Wij apostelen zijn net als Christus zwak, maar u zult merken dat wij net als hij leven door Gods kracht” citaat uit de 2de brief aan Korinte 13: 4 . Zie ook 1 Kor 1:17 [ii] waar Paulus zegt dat hij niet met mooie woorden wil spreken, maar in dienst wil staan met de boodschap van het kruis. ‘Als ik zwak ben van mezelf, ben ik sterk in Christus’.

5) Hou er rekening mee dat voor mensen de boodschap van het kruis dwaas kan overkomen. Wij mensen, die van status, positie, macht, sterk zijn en stoer doen houden. Wie beroemt zich immers op nederlagen? Paulus schrijft dan ook ‘Het kruis is voor joden en heidenen en hen die verloren gaan een dwaasheid’ (1 Kor 1 vers 18 en 23).

6) De aanwijzingen van de Heilige Geest horen het leven van een christen te bepalen. De geboden, die God eerder heeft gegeven zijn een soort van schatkist waaruit de Heilige Geest dingen in herinnering kunt brengen. Het is niet goed als regels uit de traditie van mensen, de eerdere wetten van God, hoe het allemaal hoort, je leven bepalen. Als je dat doet ‘wordt het kruis van zijn kracht beroofd schrijft’ Paulus in de brief aan de Galaten[iii].

7) Een mens dient zich te bekeren tot God en vol te zijn van de Heilige Geest. Daarbij is het goed om afstand te doen van dingen in je leven, die niet goed zijn. Dat gaat niet automatisch. Dat kan moeilijk zijn en daar heb je soms hulp voor nodig van je broeders en zusters. Paulus schrijft dat we ons bestaan en onze eigen natuur met alle hartstochten en begeerten aan het kruis moet slaan [iv].

Dit deel je eigen maken
Wil je meegaan met deze betekenissen van het kruis? Het belangrijkste om te weten. Het belangrijkste om uit te dragen. Beseffen dat het kruis de verzoening in de wereld heeft gebracht. Dat als we lijden om Christus wil, dat we dan juist sterk zijn. Dat het voor de wereld dwaas kan zijn. Dat het om de genade door het kruis gaat. Niet om regels na te leven. En tenslotte dat we onze eigen hartstochten en begeerten aan het kruis slaan.

De kruisdood van Jezus is de meest belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid.

De betekenis van het zeven keer bloeden van Jezus tijdens die laatste dag.
Zeven keer zal Jezus, de dag van zijn kruisdood bloeden. Iedere keer heeft het bloeden van Jezus een andere betekenis. Over die betekenissen is al eeuwen eerder geprofeteerd, daar is in het Oude Testament over geschreven. Ook over het zeven keer bloeden is al vele eeuwen eerder vooruitgezien. In het boek Leviticus lezen we dat voor de verzoening van de zonden van het volk, het bloed van het offerlam, zeven keer werd gesprenkeld op het verzoendeksel[v].

Leviticus geeft geen betekenis aan ieder van de zeven keer besprenkelen. Bij de kruisdood wordt dat nu geopenbaard. De verhalen in de evangeliën over de kruisdood maken ons duidelijk dat iedere keer dat Jezus bloedde er een deel van het heil door Jezus ons beschikbaar komt.

In 2005 is er in Nederland een boek verschenen “Het wonder van het kruis” waarin Wilkin van der Kamp de betekenis van de kruisdood beschrijft [vi]. Tot dan toe was er bij mijn weten slechts één klein boekje in zijn geheel aan de kruisdood gewijd [vii]. Vreemd eigenlijk, terwijl het toch het belangrijkste onderwerp voor een christen is.

In het boek “Het wonder van het kruis” las ik voor het eerst van de bijzondere betekenis van iedere keer dat Jezus bloedt. Hieronder kun je de samenvatting lezen van dit boek van Wilkin. Een goed boek om te kopen en te lezen.

De 1stekeer dat Jezus bloedt is in de tuin van Gethsemane op de Olijfberg bij Jeruzalem. Hier vraagt God de Vader aan Jezus Zijn Zoon om al die verkeerde levens van de mensheid en ook de boosheid van God daarover, op zich te nemen. Jezus zegt nog ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg’, zie Marcus 14 vers 36. Maar dat gebeurt niet. Het wordt een enorme worsteling, Jezus zweet bloed. De profeet Jesaja had dit al geprofeteerd: “… de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen” Jesaja 53:6.Er wordt hier over “de beker” gesproken. De beker is wat er op ons afkomt in ons leven. Dat moet je tot je nemen net als drank, die je uit een beker drinkt. Jezus moest de woede van God over de zonde van de mensheid drinken. Hij, als de man zonder zonde. Onmenselijk. Bloed zweten, kan een mens dat? Ja, Inmiddels weten we vanuit de medische wetenschap dat mensen in een uitzonderlijke stress situatie inderdaad bloed kunnen zweten. Doordat Jezus de man zonder zonde deze beker heeft gedronken is er vergeving mogelijk.
De 2de en 3dekeer dat Jezus bloedt gebeurt dat tijdens de verhoren. Eerst gaat Jezus naar Annas, dan naar Kajafas, die klagen Jezus aan. Één van de bewakers van Kajafas slaat Jezus. Dan gaat Jezus naar de Hoge Raad. Als Jezus toegeeft dat Hij de Christus is, wordt hij meer keren geslagen en bespot. De profeet Jesaja heeft al geprofeteerd: ‘Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden’. Dit staat in Jesaja 50: 6. Jezus liet zich slaan, aanklagen, beschimpen en bespotten. Daarmee geeft Hij ons de mogelijkheid van verlossing, namelijk van straffen en van reiniging zodat er niets meer is wat ons kan aanklagen. Door Jezus zal God ons niet meer zal straffen. De straffen van mensen wil God voor ons draaglijk maken. Dat draaglijk maken, komen we tegen bij de verhalen van martelaren. Door de reiniging door Jezus zal God ons niet meer aanklagen. Ook onszelf behoeven niet aan te klagen. Als anderen ons aanklagen, hoeft ons dat niet te raken.
De 4de keer dat Jezus bloedt is bij de geseling door Pilatus. Je hebt misschien het beeld van de rug van Jezus waarop gemene striemen te zien zijn. In het echt was het veel erger. De huid van zijn lichaam werd open gehaald. Zijn lichaam was rood van het bloed. Een geseling als deze was zo heftig dat soms mensen er aan stierven. De film ’the Passion of the Christ’ geeft een realistischer beeld van deze geseling dan de vele schilderijen, die we in kerken kunnen zien. De profeet Jesaja profeteerde in het verleden al over dit lijden van Jezus. Bijvoorbeeld in het 53ste hoofdstuk van zijn boek. Zo profeteert hij dat ‘Door Zijn striemen ons genezing geworden is’. Jesaja 53:5. Jezus lichaam werd ziek van de geseling. Doodziek. Maar daardoor geeft Hij ons de mogelijkheid van genezing.
De 5dekeer dat Jezus bloedt is door de doornenkroon, die op zijn hoofd werd gezet. De dorens doen denken aan de vloek op de schepping na de zondeval. ‘Dorens en distels zullen er groeien’ zegt God tot de mens volgens Genesis 3: 18. Jezus wil ons bevrijden van de vloek, die God heeft uitgesproken. Jezus geeft ons de mogelijkheid van bevrijding.
De 6dekeer dat Jezus bloedt is door de pinnen, die door zijn handen en voeten werden geslagen, toen Jezus aan het kruis werd genageld. Zijn handen en voeten bleven bloeden totdat Jezus was gestorven. Juist op het moment dat Jezus stierf scheurde in de tempel, op enkele honderden meters afstand, het voorhangsel van boven naar beneden. Het voorhangsel dat de meest heilige plek in de tempel afschermde. Het was net alsof iemand de weg vrijmaakte. Het gebeurde ook juist op het moment dat in de tempel werd geofferd.

In de geschiedenis van het volk Israël was er een moment dat God niet meer dichtbij de mensen wilde komen. Dat was het geval na de aanbidding door het volk van het gouden kalf. De plaats van verzoening met God werd afgeschermd door kleden. De nabijheid van God was er alleen nog maar voor enkelingen. Door het scheuren van het kleed laat God zien dat we weer bij Hem mogen komen. Door de kruisdood van Jezus is er de mogelijkheid van verzoening met God. Dat geldt voor ieder mens, gezin, familie en volk, die via Jezus tot God wil komen.

Een Romeins soldaat controleert of Jezus reeds gestorven is en duwt een speer in de zij van Jezus, of beter gezegd hij duwt zijn speer onder zijn rib. Er komt water en bloed uit. Dit is de 7dekeer dat Jezus bloedt. Zonder het te weten voert deze onbekende soldaat een symbolische handeling uit. Het wijst namelijk op de geboorte van Eva. Dit wordt in het boek Genesis beschreven. Eva wordt uit de rib van Adam geboren staat daar in hoofdstuk 2 vers 22. ‘Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens’. Hieronder zie je de voorstelling van de schepping van Eva volgens de schilder Bartolo di Fredi. Dit is te zien in de kerk van San Gimignano in Toscane, Italië. Uit de rib van Jezus wordt nu ook iets geboren namelijk de nieuwe mens. En die nieuwe mens is als een echtgenote voor Jezus. In de Bijbel heeft dat een romantische en poëtische naam gekregen. Ieder die uit Jezus is geboren, is de ‘bruid van Christus’. Nog een kant van deze zaak. ‘Ze hebben Jezus doorstoken’ zal er later worden gezegd. Wilkin schrijft in zijn boek: ‘Zo wordt onze oude natuur doorstoken’. Door de kruisdood van Jezus kunnen we een nieuwe mensen worden: wedergeboorte.

Huiswerkopdracht

1) Hoe is het met de zeven betekenissen van het kruis? Spreken deze punten je aan? Ben je het ermee eens? Of niet? Ga na in de Bijbel of dit klopt. Als je er na studie niet mee eens bent, reageer dan eens via de email.

2) Loop op dezelfde manier de zeven betekenissen van het bloeden tijdens de kruisdood van Jezus langs.

3) Bedenk of je opvattingen moet aanpassen. Misschien heb je nog niet van alle heil, die het geloof in Jezus biedt gebruik gemaakt. Het is de wil van God om dat wel te doen. U kunt bij Healing Rooms Gouda vragen om hulp. Zie voor openingstijden www.healingroomsgouda.nl of voor openingstijden van andere Healing Rooms www.healingrooms.nl.


Noten:
[i] Kol 1,20 en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.
[ii] 1 Kor 1,17 Ik ben immers niet door Christus gezonden om te dopen, maar om te verkondigen – en niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd.
[iii] Gal 2,19 Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: Gal 5,11 En wat mijzelf betreft, broeders en zusters, als ik nog altijd de besnijdenis zou verkondigen, waarom word ik dan vervolgd? Dan zou het kruis toch zijn kracht verliezen en niet langer een struikelblok zijn?
[iv] Rom 6,6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Gal 5,24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.
[v] In Leviticus 4: 6 en 17 gaat het om zevenmaal sprenkelen richting voorhangsel. In Leviticus 14: 51 en Numeri 19:4 gaat het om zevenmaal sprenkelen richting de tent.
[vi] Uitgeverij Crosslight, ISBN 90-809546-1-6. Voor iedere christen een belangrijk boek om te lezen.
[vii] ‘Je kunt er niet omheen’ van Derek Prince samengesteld uit twee cassetteseries, uitgeverij DPM, ISBN 9075185197 uitgegeven in 1999.

Healing Rooms Gouda