Genezing van schizofrenie

Dit artikel gaat over genezing van schizofrenie. Er zijn veel soorten en varianten van deze aandoening. Er zijn ook vele oorzaken. We willen niet de indruk wekken dat je van schizofrenie ‘even’ geneest. Er zijn wel voorbeelden van een snelle genezing, maar over het algemeen zal het langer duren en er zal zeker ook inzet van de patiënt nodig zijn.

In dit artikel wordt eerst de wetenschap aan het woord gelaten. Zij zijn het vooral, die zich de laatste tientallen jaren over genezing van de medemens met deze ziekte heeft bekommerd. Als we als kerk over genezing van schizofrenie nadenken kunnen we deze bevindingen gebruiken en daar de geestelijke dingen aan toevoegen.

Wat is volgens de wetenschap schizofrenie
Vroeger werd gezegd dat mensen met schizofrenie een gespleten persoonlijkheid hadden. In de huidige naamgeving hebben mensen met een gespleten persoonlijkheid een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS).
Met de huidige naamgeving kan de psychiater de diagnose schizofrenie geven aan mensen met psychotische perioden, met wanen, hallucinaties, verwarrende spraak, verwarrend gedrag en of sterk afgevlakte emoties, wanneer die in een bepaalde mate voorkomt, ‘Psychotisch’ ben je als je het contact met de werkelijkheid hebt verloren.

De wetenschap heeft geen duidelijke oorzaken gevonden. Wel zijn er factoren ontdekt die een relatie kunnen hebben met schizofrenie. Zoals in de stad heb je driemaal zoveel kans op deze aandoening dan op het platteland. Als iemand met schizofrenie een kind krijgt heeft het kind 13% kans op deze aandoening, terwijl het over de hele bevolking in Nederland 1% kan is.

Schizofrenie treft vooral jonge mensen in de leeftijd tussen de 15 en 30 jaar. Men heeft ontdekt dat bij de groei van een mens er bij het proces van celdeling, veranderingen kunnen optreden in het DNA. Er zijn een negental locaties in het DNA ontdekt waar deze afwijkingen te vinden zijn. Daarnaast kunnen genetische fouten ontstaan bij de conceptie. Chromosomen kunnen korter of langer worden of er kunnen zelfs extra  chromosomen ontstaan. Hierdoor gaat er tussen de 20 en 40 dagen na de bevruchting iets fout. Het gevolg is meer kwetsbaarheid voor schizofrenie. De ‘ziekte’  openbaart zich trouwens pas een aantal jaren later.

Ook heeft men gemeten dat schizofrenie patiënten een tekort hebben aan de neurotransmitters dopamine en neuropil. Zo zijn er ook nog andere lichamelijke afwijkingen. Volgens de wetenschap zitten autisme stoornissen en deze stoornissen in het zelfde spectrum. Ook hebben mensen met epilepsie een acht maal grotere kans op schizofrenie en andersom zes maal grotere kans. Hoe meer psychotische perioden iemand heeft des te ernstiger de affectieve (gevoelsmatige) vervlakking. Een aantal patiënten overlijdt vroegtijdig door suïcide.

Uit het Handboek van de Psychiater
Volgens het Handboek van de Psychiater (DSM IV) heeft iemand schizofrenie als twee of meer van deze kenmerken aan de orde zijn voor een significante duur en binnen een maand:
1.Wanen
2.Hallucinaties
3.Gedesorganiseerde spraak (bijvoorbeeld ontsporend of onsamenhangend)
4.Ernstig gedesorganiseerd of catatoon gedrag (bizarre bewegingen)
5.Negatieve symptomen, bijvoorbeeld afgevlakt affect, alogie (spraakarmoede) of avolitie (geen initiatief tot een activiteit).

Je kunt iemand ook diagnosticeren als schizofreen als er de wanen en hallucinaties heel hevig zijn.

‘Een waan is een niet met algemeen geaccepteerde opvattingen en/of ideeën overeenkomend denkbeeld, waarvan de patiënt niet af te brengen is met logisch redeneren. De patiënt ziet en hoort tijdens een waan precies hetzelfde als iedereen, maar verbindt hier conclusies aan die volstrekt uit de pas lopen met de werkelijkheid of algemeen geaccepteerde opvattingen. Een patiënt met logisch redeneren op andere gedachten brengen helpt niet: hij zal slechts denken dat iedereen het bij het verkeerde eind heeft of gek is, behalve hij. Het bekendste voorbeeld van een waan is de patiënt die denkt dat er een groot complot bestaat van mensen, die het stuk voor stuk op hem hebben gemunt’.

‘Een hallucinatie is een zintuiglijke beleving die niet overeenkomt met wat er in werkelijkheid gebeurt. Anders gezegd: een hallucinatie is een waarneming waarbij de prikkel uit de buitenwereld ontbreekt. Er kunnen dingen gehoord, gezien, gevoeld of geroken worden die niet in de buitenwereld voorkomen’.

Tot zover de bevindingen vanuit de wetenschap. Wat zouden christenen hieraan toe kunnen voegen? Volgens mij  kennis over die ogenschijnlijk onzichtbare dingen vanuit de geestelijke wereld en vandaar uit een mogelijke aanpak.

De onzichtbare wereld
De wetenschap onderzoekt, beoordeelt en stelt maatregelen voor in de zichtbare wereld, terwijl schizofrenie typisch een ziekte lijkt met geestelijke aspecten. Deels dus ontwikkelingen in de onzichtbare wereld. Ik kreeg hierbij een beeld. Als een paard over zachte grond galoppeert dan zie je afdrukken van zijn hoeven in de grond ontstaan. Stel: het paard is voor je onzichtbaar. Ook al ben je heel slim, dan nog is het moeilijk om te achterhalen wat er dan met de grond aan de hand is. Je onderzoekt de grond, terwijl de oorzaak er buiten ligt namelijk in het paard.

De wetenschap houdt zich niet bezig met de onzichtbare wereld, terwijl dat bij deze aandoening wel eens een belangrijke rol zou kunnen spelen. Immers wanen en hallucinaties zijn heel bekend voor wie zich met geestelijke dingen bezig houdt. De wetenschap bestudeert vooral de afdrukken van de hoeven en kan daar ook veel over zeggen, maar over de werkelijke oorzaak tast men in het duister. Als we die nu eens wel betrekken, komen we dan verder?

Aanpak
Men heeft ontdekt dat er lichamelijke oorzaken zijn voor schizofrenie. Misschien kun je beter zeggen sommige mensen zijn meer kwetsbaar voor schizofrenie dan anderen. Juist als dingen tegen zitten in het leven en je niet goed in je vel zit zal deze persoon eerder schizofreen worden. Net zoals andere mensen weer gevoeliger zijn voor iets anders.

Je zou kunnen bidden voor herstel of verandering van de chromosomen. Het lijkt mij beter om Of zou om aan de slag te gaan met de wanen, de hallucinaties, de spraak of het gedrag.

Voor ‘vrij van wanen’, zie link en voor ‘vrij van hallucinaties’, zie link. We hebben nog geen bezoekers gekregen met problemen op het gebied van spraak of gedrag, daarom hiervoor nog geen tekst.

Bronnen:
De kennis van uit de wetenschap komt uit Wikipedia en de site van het Trimbos instituut.

Healing Rooms Gouda