Genezingen van Jezus

Veel organisaties bepalen in onze tijd nog nadrukkelijker wat hun missie is in onze samenleving. Alleen als je een heldere missie hebt kun je goed publiceren en communiceren en zorgen dat de diensten die je levert in overeenstemming is met de bedoeling van de organisatie.

Kent de Bijbel ook van deze missieteksten? Zeker! Diverse in verschillende tijdperken en situaties. We beperken ons tot de missie en het werk van Jezus. In de missieteksten van Jezus is genezing of heling een belangrijk onderdeel. Dat zien we in de teksten hieronder. En is het werk van Jezus daarmee in overeenstemming? Zeker!

Een groot deel van de tekst van de evangeliën is gewijd aan de genezingen, die Jezus deed. Er zijn 3774 verzen in de evangeliën, waarvan er 1275 verhalende verzen zijn. Van de verhalende verzen gaan er 484 verzen over genezing, bevrijding en opstanding van doden. Dat is 38,5%. Bron: boek van John Wimber een kracht tot genezing, bladzijde 48.

Missietekst bij begin van Jezus werk
In Lucas 4 (18-19) zet Jezus zelf voor het eerst uiteen waarom Hij is gekomen. Hij gebruikt daarvoor een gedeelte van een profetie van Jesaja. Lukas citeert dat bijna letterlijk[i]. “De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

Als reactie op de vraag van Johannes de Doper
Als Johannes de Doper naar zijn bediening vraagt, dan zet Jezus dat nogmaals met een verwijzing naar Jesaja uiteen: “blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. (Zie Matteüs 11:4-5 en Lukas 7:21). Het is een verwijzing naar profetieën van Jesaja. Te vinden in het boek van Jesaja 29:18-19, 35: 5- 6 en 61:1).

Jezus missie zit ook al in zijn naam
Bij de aankondiging van Jezus geboorte aan Jozef vermeldt Matteüs (1:21) : ‘Ze (Maria) zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden’. De naam Jezus betekent ‘God redt’, waarbij hier de intieme naam van God wordt gebruikt (Jaweh).

Wat zal hij dan doen? ‘Bevrijden van zonden’. Wat betekent dat? Bevrijden van de gevolgen van de zonden: ziekten en andere grote problemen. Ook van de straf op de zonde de lichamelijke en geestelijke dood.

Twee verzen verder, vers 23, staat dat men Jezus de naam ‘Immanuël’ zal geven wat betekent “God met ons”. En God de Vader heeft zich ook bekend gemaakt als genezer, zie Exodus 15:26.

Jezus missie is ook de missie van de kerk
Op drie plaatsen in de evangeliën staat de missie die Jezus aan zijn volgelingen meegeeft.

Bij de uitzending van de twaalf discipelen. In Matteüs 10:1 ‘Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen’. (Lukas 9:1 geeft dezelfde tekst). Mat. 10: 7-8: ‘Ga op weg en verkondig: Het koninkrijk van de hemel is nabij. Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!’.

Bij de uitzending van 70 anderen: Lucas 10: 8- 9 ‘En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt’. Het is trouwens aan te bevelen om het hele gedeelte Lucas 10: 1-22. De tekst in vers 21 maakt duidelijk dat het resultaat van de 70 anderen Jezus zeer verheugde. Dat maakt ook duidelijk hoe belangrijk dit voor Jezus was.

De laatste woorden van Jezus voor zijn hemelvaart aan een niet omschreven groep mensen, zie Marcus 16:15-18: ‘En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt* is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen’.

*Jezus is de doper met de Geest. Naar deze doop wordt in de tekst m.i. verwezen.

Hier staat ook wat de inhoud is van het evangelie: Wie gelooft zal worden gered. En de volgelingen zullen wonderbaarlijke dingen doen om staande te blijven en weer anderen te redden.


[i]Lijkt een citaat uit Jesaja 62:1-2. Het deel “en aan blinden het herstel van het zicht” komt daar niet voor in onze versie van het boek van Jesaja.

 

Healing Rooms Gouda