Kracht Gods

Christenen lijken heel zwak te staan. Als er iemand komt voor genezing: we hebben geen pillen. Als er iemand komt om uit een moeilijke situatie te komen. We hebben geen wapens. Gelukkig hebben we wel kracht van God. Maar, wat is die kracht van God eigenlijk? Hoe komen we er aan en hoe kunnen we die gebruiken? Daar gaat het in deze studie over.

De kracht is van God
In het Onze Vader spreken we uit: ‘want van u is de kracht’. Inderdaad is Onze Vader de bron van de kracht. Er wordt dan ook gesproken van de kracht Gods.

We kunnen leren hoe de kracht is te ontvangen door te kijken naar de mensen, die deze kracht hadden ontvangen. Zo wordt Jezus de ‘kracht Gods’ genoemd (1 Kor 1:24). De profeet Elia had ook kracht van God. Lukas 1:17 ‘Jezus zal uitgaan door de kracht van Elia’.

Hoe hadden Elia en Jezus die kracht ontvangen?
Van zowel Jezus als Elia lezen we dat ze Gods aanwezigheid zochten. Studie van de woorden van God, samen met God overdenken. Een belangrijk deel van je leven in afzondering van de wereld leven. Ook niet met alle dingen van de wereld mee doen. En dan ook nog zorgen dat je onafhankelijk bent van menselijke gerieflijkheden. Een tijd nemen om te vasten is daar bijvoorbeeld heel geschikt voor.

En verder doen wat God je laat zien of als je in de lijn van je bediening die God je heeft gegeven bezig bent. Elia sprak dat het niet meer zou regenen zeven jaar lang om het volk duidelijk te maken dat ze God moesten dienen en niet andere goden. We lezen nergens dat God de profeet Elia daar de opdracht voor gaf. Zou het dit gedaan hebben omdat het in de lijn van zijn bediening lag?

Gelukkig kunnen wij ook al kracht van God ontvangen zonder de moeilijke weg, die Elia en Jezus gingen. Hier kun je enkele punten verder over lezen.

Gevolgen van de kracht van God
Lukas 5:17b ‘En er was kracht des Heren, zodat Hij kon genezen’ (SV). Daarna werd de verlamde, die door vier vrienden werd gebracht, door Jezus genezen.
Marc 5:30 ‘Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd’ (van hem uitgegaan was). Het gevolg was dat een vrouw met bloedingen werd genezen.

In het Oude Testament staan tientallen voorbeelden van de kracht Gods. De psalmen zingen er dikwijls van zoals Psalm 114.

Soms werkt de kracht in een persoon uit. Hebr. 11:11 Sara ontving kracht door het geloof. En wel ‘om een kind te verwekken’.

Er is ook kracht in de natuur, zoals de doortocht van het volk Israël door de Rode Zee, waarbij zij droogvoets door de zee trokken en het leger van de Farao daarna verdronk.

Ook kracht met gevolg van collectieve beïnvloeding in het denken, zoals bij Gideon als de vijand in verwarring raakt. (Rechters 7:22)

De kracht Gods openbaarde zich het grootst bij de schepping van hemel en de aarde. Wetenschappers spreken terecht van een ‘Big Bang’[i].

Woorden hebben kracht
Er zijn verschillende dragers van de kracht van God. Zo kunnen woorden de drager zijn. Als ik zeg: de dienst van genezing moet weer in de kerk terug komen, dan heeft dat een bepaalde uitwerking. Als de Geest van God er kracht aan verleent, kunnen deze woorden als dynamiet gaan werken.

1 Kor 1:18 De boodschap over het kruis is een kracht Gods. De stad Korinte werd in enkele tientallen jaren een compleet andere stad.
1 Kor 14:11 spreekt over de kracht van een ‘phone’. Phone is een (stem)geluid, een klank, in deze context zou dat tongentaal kunnen zijn. De kracht van tongentaal.

In tegenspraak lijkt: “Het Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden maar uit kracht”. Maar hier gaat het erom dat de essentie van het koninkrijk van God is dat er kracht te zien en op te merken is. Woorden zonder kracht kunnen er zijn, maar die hebben niet met het Koninkrijk van God te maken.

Er zijn handelingen, die kracht hebben
Naast woorden kunnen ook zichtbare handelingen, onzichtbare kracht hebben. We kunnen denken aan dopen, het brood eten en de wijn drinken bij het Avondmaal, het zalven of de handenopleggen. Maar het kan ook een hele variëteit van andere handelingen zijn, alles wat de Geest aangeeft. Zo lezen we van Jezus dat hij aarde op ogen smeert bij een blinde en zegt ga naar Siloam om je te wassen. Toen de blinde dat deed werd hij genezen[ii].

Wij, gewone volgelingen van Jezus, kunnen de kracht Gods ontvangen door het nieuwe verbond
Pinksteren, Handelingen 1:8. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Zelfs ‘Werking van krachten’ kan iemand worden gegeven. 1 Kor 12:10.

Er zijn in de vroege kerkgeschiedenis veel grote krachten Gods gedaan. Door de apostelen, ook door hun vele opvolgers. Tot ruim in de middeleeuwen waren er mensen met grote kracht zoals Franciscus van Assisi, Bernardus van Siena en Antonius van Padua om maar een paar Italianen te noemen.

Niet alle religieuzen kennen de kracht van God. Zo staat er van de Farizeeën, geestelijke leiders uit de dagen van Jezus, ‘zij kenden de kracht Gods niet’ (Mat 22:29, Marcus 12:24).

Opvallend: zwak in menselijke kracht, sterk in Gods kracht
Paulus schrijft over zwak en sterk in de 2de brief aan de gemeente van Korinte. Het is het door de Geest ontvangen inzicht van Paulus als hij schrijft: ‘want wanneer ik zwak ben, dan ben ik krachtig’ 2 Kor 12:10b (machtig NBG vertaling, sterk NBV vertaling).

Paulus geeft ook aan waar de zwakte uit bestaat namelijk ‘beledigingen, nood, vervolging en ellende’ (vers 10a). Even verder: Ook Christus was te zwak om te voorkomen dat Hij aan het kruis zou sterven, maar nu leeft hij door Gods kracht (mijn vertaling zelfde brief 13:4). De NBV vertaalt: ‘Dat hij gekruisigd werd past bij zijn zwakheid, maar nu leeft hij door Gods kracht’.

Let op: dat Paulus een ziekte zou hebben staat hier niet. Het lijkt er meer om te gaan dat hij niet sterk genoeg was om te voorkomen dat hij beledigt, vervolgt en nood en ellende zou meemaken. Net als dat bij Jezus het geval was. Ook Jezus was niet ziek, maar moest lijden aan het kruis.

Volgens mij is de conclusie: soms is er forse tegenwind, maar als je stand houdt dan komt Gods kracht. Dat zie je bij Jezus, bij Paulus, maar ik heb het zelf ook al vaak zien gebeuren. We lezen dat ook in dezelfde tekst van 2 Kor 13 de 2de zin in de tekst ‘Wij apostelen zijn net als Christus zwak, maar u zult merken dat wij net als hij leven door Gods kracht’.

En dan is er nog de bekende tekst uit Zacharia 4:6 ‘Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn Geest’. Niet onze kracht inzetten maar de kracht van de Geest. Zing dit mee met YouTube ‘Opwekking 611’. De Geest van God werkt namelijk Gods kracht uit, die zorgt voor heling en genezing.

Kleine kracht
‘Kleine kracht’ is al heel wat als je dat in Nederland tegenkomt. Toch hoeft dat niet te betekenen dat er niets gebeurt. Dit moest Johannes schrijven aan de engel van de gemeente van Filadelfia. Op 3:8 Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend (NBG vertaling).

Dat is van belang: ‘zijn woord bewaren’, ‘Jezus niet verloochenen’, als ‘Jezus de deur heeft geopend’, kan het werk verder groeien. Kan er ook meer kracht komen.

Talenten krijg je naarmate je kracht hebt?
Mat 25:15 geeft aan dat Jezus ons talenten geeft ‘een ieder naar zijn kracht’ staat er in de bijbel. De vertalingen maken er wat anders van: ‘naar hij aan kan’ NBV, ‘wat zij konden’ Het Boek, ‘naar zijn bekwaamheid’ NBG en HSV, ‘naar zijn vermogen’ SV, ‘naar wat hij waard is’ GNB.

De talenten blijken ook niet onze vaardigheden te zijn, maar het lijken meer opdrachten. Zoals in deze gelijkenis ‘om geld te maken van een bedrag wat ze kregen’. Let op: de getrouwe dienaren worden beloond.

Vertalers hebben moeite met kracht?
In het Nieuwe Testament wordt het woord ‘dunamis’ gebruikt[iii]. Waarom hebben de vertalers van de Bijbel het Griekse woord ‘dunamis’ niet altijd met kracht vertaald? Het gebruikelijke antwoord is dat gezien de context je het anders moet vertalen. Maar in de voorbeelden hieronder gaat dat antwoord niet op. Zou men de ‘kracht Gods’ zelf niet kennen, daardoor niet goed begrijpen en daardoor niet goed vertalen?

De opsomming van alles wat de NBG vertaling niet vertaalt met kracht is:
Mat 24:29, Marc 13:25 En de krachten van de hemelen zullen wankelen (NBG machten)
Mat 26:64, Marc 14:62 Jezus gezeten aan de rechterhand van de kracht (NBG Macht).
Lukas 22:69 Jezus gezeten aan de rechterhand van de kracht Gods (NGB laat woord kracht weg)
Marc 13:26, Lukas 21:27 Zij zullen Jezus zien komen met grote kracht (NBG macht)
Lukas 9:1 Toen riep Jezus de twaalven samen en gaf hun kracht en gezag (NBG macht)
1 Kor 14:10 Spreekt van de ‘kracht’ van een klank (NBG betekenis van een klank)
2 Kor 1:8 Bovenmate en boven (onze) kracht hebben wij een zware last te dragen gehad (NBG vermogen)
2 Kor 8:3 Want zij deden , dat getuig ik, boven (hun) kracht (NBG wat zij konden)
2 Petrus 2:11 engelen hun meerderen in sterkte en kracht (NBG macht).
Tenslotte in Openbaringen vertaalt de NBG 6x met macht terwijl er dunamis staat 4:11, 5:12, 7:12, 11:17, 18:3 en 19:1.

Macht betekent: hij heeft het voor het zeggen, iemand heeft hem de baas gemaakt, daarom moet ik doen wat hij zegt. In de wereld is macht belangrijk. Kracht is veel persoonlijker. Jezus heeft veel kracht, daarom kan hij de mensen te helpen. Met macht kan hij ons niet helpen, met kracht wel. Kerkleiders willen misschien wel macht, maar de mensen willen iemand met kracht om te helpen.

Zingen om de kracht Gods eigen te maken
Zing het ‘Laat uw kracht zien almachtig God’ Opwekking 450 (staat op YouTube). Dit helpt om te beseffen dat God helpt om de goede boodschap in deze wereld te zijn.

Zing het lied ‘In de hemel is de Heer’. Het staat ook op YouTube. Maakt vooral duidelijk hoe glorieus de kracht van God en Jezus is. Geen persoonlijk of mondiaal probleem of ontwikkeling is te groot voor Hem.

In de hemel is de Heer
en Zijn glans is als kristal
Hij is de Heilige, Hij is God
en Hij heerst over het Heelal

Er is kracht in Zijn woord
als de wateren bruist Zijn stem
als de zon op de zee zo blauw
is de rijkdom van Zijn trouw

En aan U alle macht
alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer
en de lof want U regeert!

Miljoenen in gereedheid
staan de engelen om Zijn troon
verbijsterend Zijn sieraad
en de schoonheid van Zijn kroon.

Er is kracht in Zijn woord
als de wateren bruist Zijn stem
als de zon op de zee zo blauw
is de rijkdom van Zijn trouw
En aan U alle macht
alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer
en de lof want U regeert!

U regeert in onze harten
U regeert over het heelal
U regeert in ons leven
U regeert overal!

(zie ook nog de liederen Kracht in de liefde Opwekking 488; Kracht in het bloed Opwekking 446)

Opdracht:
1. Kent u zelf de kracht Gods? Schrijf een paar voorbeelden op.
2. Noteer een voorbeeld van de kracht Gods in het Oude Testament en één uit de Handelingen van de Apostelen uit het Nieuwe Testament.
3. Noteer hoe je de kracht van God kunt ontvangen.
4. Pas dat de eerst volgende keer als je de kracht van God nodig hebt toe.
5. Zoek eens een probleem op dat eigenlijk te groot is en ga ermee aan de slag.
6. Ik ben benieuwd of door de andere vertaling, zie punt 10, de tekst ook meer tot jou gaat spreken.


[i] Romeinen 1:20. Want sinds de schepping van de wereld zijn de onzichtbare dingen van God, Zijn eeuwige kracht en Zijn goddelijkheid, duidelijk zichtbaar, ze worden begrepen door de dingen die gemaakt zijn, zodat zij (mensen) geen excuus hebben.
[ii] Johannes 9
[iii] Strong nr. G1410, Concordantie Centrum voor Bijbelonderzoek hanteert nr. 1268

Healing Rooms Gouda