Jezus, een mens vol van de Geest

Jezus was twee duizend jaar geleden op aarde als mens. Hoe hij leefde, wat hij gedaan en gezegd heeft en wat het effect is geweest in de toenmalige wereld is uitstekend gedocumenteerd. Het staat in de tweede serie boeken in de Bijbel, dat we het nieuwe testament noemen.

Jezus maakte duidelijk dat hij als persoon ook God was. Zo zei hij: ‘Ik ben de goede herder’. Een beeld dat tot dat moment alleen voor God werd gebruikt. En hij zei: ‘Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven’, zie Johannes 6:51. Dit kan een mens niet.

Van Jezus lezen we dat hij vervuld van en gesterkt door de Geest van God was, zie Lukas 4:1 en 14. Maar we lezen ook Jezus hier op aarde was als mens. Hij kwam uit de hemel, maar ‘nam afstand van zijn goddelijkheid’, zie Filippenzen 2:6-7.

De apostelen hadden geen moeite om Jezus als mens te zien. Voor hen was juist de goddelijkheid van Jezus, toen Hij weer terug was in de hemel, verbijsterend (Openbaringen 1:17). Maar bij veel mensen is er toch ingeslopen te denken dat Jezus hier op aarde ook van zijn god zijn gebruik maakt. Ik hoorde een dominee eens preken over de nacht op het meer toen de discipelen Jezus zagen wandelen op het water. Hoe kon dat, dat Jezus liep op het water? Een interessante vraag.  De dominee zei:  ‘Een wonder, maar ja, Jezus was dan ook wel God’. Maar dominee: ‘Petrus liep toch ook op het water en hij was toch geen god?’. Jammer als we Jezus in de evangeliën niet als mens zien. Dan zullen we minder van Hem leren.

We kunnen bij het lezen van het nieuwe testament opmerken dat Jezus, vol van de Geest, niet alles wist. Hij overzag ook niet alles. Daarom was hij soms verbaasd en teleurgesteld. Ook ging niet alles goed en mislukte soms voornemens. Voor de voorbeelden uit de Bijbel, zie link. Uiteindelijk werd toch het doel bereikt. Prijs God de Vader.

Je kunt ook van hem leren wat je als mensen vol van de Geest met de Heilige Geest kunt meemaken. Kijk wat Jezus hieronder met de Geest meemaakte en volg dat na. Jezus zei dat er gewone mensen zullen zijn, die, in de Geest, nog grotere dingen zullen doen als Hij.

Hieronder een aantal voorbeelden. De genezingen, bevrijdingen, de natuurwonderen en het onderwijs van Jezus allemaal geïnspireerd door de Heilige Geest laat ik hier even buiten beschouwing. Het gaat hier om de ‘gewone’ dingen.

Jezelf in de Geest een vraag stellen
Als je tijdens een toespraak of gesprek het even niet meer hoe je verder moet.
Waarover zou je het moeten hebben. Hoe moet je de dingen uitleggen. Jezus stelt zichzelf dan een vraag.

Lukas 7: 31 ‘Waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie vergelijken, waarop lijken ze? En dan komt hij vervolgens met treffende vergelijkingen.
Lukas 13: 18 Daarop zei hij: ‘Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal ik het vergelijken? Het lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een grote struik werd, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen.’
Lukas 13:20 ‘En opnieuw zei hij: ‘Waarmee zal ik het koninkrijk van God vergelijken? Het lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.’

Reactie in de Geest op de woorden die je hebt gezegd.
Diverse keren reageren de discipelen op de woorden van Jezus. Soms is het een vraag, soms een toevoeging. Ze reageren in de Geest, misschien niet altijd. En vervolgens brengt de Geest in Jezus dan het goede antwoord te binnen.

Soms krijgt Jezus een tegenwerping. Dat is een reactie van de tegenstanders. Dat doorziet Jezus dan weer door de Geest. En Jezus krijgt wijsheid om reacties te pareren.

Inzicht en kennis door de Geest
Jezus ziet veel. Hij ziet hun ongeloof, Lukas 5:4. Hij zag het geloof van de vier vrienden, Lukas 5:20. Hij zag Levi, Lukas 5:27, zodanig dat Jezus zei: Volg mij. En Jezus zag ook Zacheüs in de boom, Lukas 19:5. Hij wist dat de weduwe haar laatste munten offerde, Lukas 21:2.

Soms ziet Jezus wat er in ons hart leeft. Hij wist wat de Farizeeën van plan waren, Lukas 6:8. Jezus wist wat ‘Simon bij zichzelf zei’, Lukas 7:39. Hij kent de gedachten van de omstanders bij de beschuldiging dat Jezus bij de duivel zou horen, Lukas 11:17.

Profetische openbaring
Soms is wat Jezus doet een samenstelling van allerlei gaven van de Geest. In Lukas 19:29 zegt Jezus: Ga naar het dorp daarginds, daar zul je een veulen vinden. Vervolgens … en vervolgens …. Hij zag helemaal voor zich hoe die dag zou gaan verlopen.

Autoriteit en macht gaven
Soms was hij onvindbaar. Soms had Jezus bijzondere kracht. Zoals dat Jezus zich bij Nazareth niet van de kloof liet storten. Zoals ook bij het schoonvegen van het tempelplein.

Weten welk advies je ter harte moet nemen.
Jezus laat ons zien dat je iedere communicatie uiting serieus moet nemen. Bijvoorbeeld de trouwhartige aanhankelijkheid van kinderen. Maar ook uitspraken van Farizeeërs. Zo veranderde Jezus zijn routeplan  naar aanleiding van opmerkingen van de hem vijandig gezinde Farizeeën, zie Lukas 13:31-33.

Tenslotte
Jezus heeft nu weer zijn goddelijke natuur. Indrukwekkend. Imponerend. Glorieus. Heerlijkheid. Majesteit. Maar toen, die jaren hier op aarde was hij een mens van gelijke beweging als wij. Hij maakte moeilijke tijden mee, maar Hij bleef op koers. En door de inspiratie en de kracht van de Geest deed hij mooie dingen.

Je zou misschien willen zeggen: ‘Wij hoeven dit niet te doen, want Jezus was nu eenmaal God’. Want Jezus was hier als mens. We kunnen hem in deze dingen volgen.

Healing Rooms Gouda