Handen opleggen extra

De schrijver van de brief aan de Hebreeën vindt het opleggen van handen onderdeel van het basis onderwijs in een christelijke gemeente. Hebreeën 6: 1-2 ”We moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar laten rusten en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is. We willen niet nog eens het fundament leggen en spreken over het zich afkeren van daden die tot de dood leiden, over het geloof in God, de leer over het dopen en de handoplegging, en over de opstanding van de doden en het laatste oordeel’.

Hoe zou dit basis onderwijs hebben geluid? Dat is na zoveel eeuwen gissen. Maar met deze studie, doe ik een bescheiden poging.

Jezus legde handen op om te genezen
Jezus pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’ Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder. nadat hij er eerst Marcus 8: 23 en 25. Let op: Jezus legt zijn handen op de plek die genezing nodig heeft.

Jezus gaf op sabbat onderricht in een synagoge. Er was daar ook een vrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: ‘U bent verlost van uw ziekte,’ en hij legde haar de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God. Zie Lukas 13:10.13.

Toen een meisje was overleden. ‘Nadat iedereen was weggestuurd, ging hij naar binnen. Hij pakte het meisje bij de hand, en ze stond op’. Matteüs 9: 25. Zou je dit ook een vorm van handoplegging kunnen noemen?

Al in het begin van het werk van Jezus ‘brachten de mensen al hun zieken naar hem toe, aan welke kwaal ze ook leden. Hij legde hun een voor een de hand op en genas hen’, Lukas 4:40.

Jezus zegt dat ook zijn volgelingen ‘zieken weer gezond zullen maken door hun de handen op te leggen’, zie Marcus 16,18.

Bij aanstelling van een taak legt men handen op
God roept Ananias om Saul, die later Paulus gaat heten de handen op te leggen voor genezing en vervulling met de Heilige Geest (Handelingen 9:17).
De gemeente van Antiochië legt na vasten en bidden diezelfde Paulus en metgezel Barnabas de handen op voor hun bediening om het evangelie in de wereld te brengen(Handelingen 13:3)

Overdracht met handoplegging eerder in de geschiedenis
In de vroege geschiedenis zegende men opvolgers of stelde men mensen aan. Er worden woorden gesproken tot iemand terwijl de handen op zo iemand werden gelegd. Men wachtte op het goede moment en op de goede woorden, een mooi voorbeeld van samenwerking van God en de mens. Deze zegeningen waren de belangrijkste momenten in het leven van deze personen.

Voorbeelden:
Izaak zegent Jacob en Ezau (Genesis 27:27 en 39).
Jacob, die inmiddels Israël heet, zegent Efraïm en Manasse (Genesis 48: 14-20).
Het voltallige volk Israël komt bijeen en zij leggen de Levieten de handen op voor hun dienst in het heiligdom van God (Numeri 8:9-10)
Mozes legde Jozua de handen op en droeg de leiding aan hem over (Numeri 27:23).

Overdracht van ongerechtigheid door handoplegging.
In de eerste deel van de Bijbel worden ook handen op een dier gelegd om het kwaad op dat dier over te dragen. Het dier ontvangt dan de straf in plaats van de mens. Leviticus 16:21-22 Hij (de hogepriester) legt dan zijn beide handen op de kop van de bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit, alle zonden die ze hebben begaan. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. Daarna moet hij het dier de woestijn in sturen, onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. De bok neemt alle zonden van het volk met zich mee, naar een verlaten gebied’.

Ook de Levieten, hiervoor genoemd, legden dieren de handen op voor hun reiniging, die nodig is om hun dienst rond het heiligdom van God uit te kunnen voeren.

Nu Jezus als hét offer is gebracht, kunnen we onze eigen zonden bij Hem brengen of beter verwoord ‘op Hem leggen’. Prijs de Heer, Halleluja.

Healing Rooms Gouda