Autoriteit

Als Jezus tegen zijn leerlingen zegt: ‘Genees de zieken en zet de gevangenen vrij’, dan komt bij ons de vraag op: ‘Hoe zouden wij als beperkte mensen dat in vredesnaam kunnen doen?’ Het antwoord is: nou gewoon, wij krijgen autoriteit om dat te doen en God is bij ons.

Overigens zijn de volgelingen van Jezus lang niet de eersten die een onmogelijke opdracht kregen. Het gebeurde al bij de eerste mensen. Genesis 1:28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’

En wat te denken van Mozes, die als eenzame woestijnbewoner de opdracht kreeg om het volk Israël uit Egypte te bevrijden. Dat staat in het boek Exodus 3 vers 10: ‘ jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ Gelukkig staat erbij dat God zegt: ‘Ik zal bij je zijn’, namelijk in vers 12.

Hoe heeft Jezus zijn autoriteit ontvangen?
Op gegeven moment ging Jezus mensen genezen en bevrijden. Blijkbaar had Jezus de autoriteit gekregen om dat te doen.

Wat zou bij Jezus een rol gespeeld kunnen hebben voor het ontvangen van die autoriteit?
1. Die bijzondere zwangerschap en geboorte?
2. Zijn intensief volgen van onderwijs?
3. De doop door Johannes de Doper? Die doop waarbij een stem uit de hemel klonk: Dit is mijn geliefde zoon. Hij verheugd mijn hart, Matteüs 3:17, vertaling Het Boek.
4. Het vasten in de woestijn?
5. Het weerstaan van de verleidingen van de duivel? Jezus werd o.a. verzocht om autoriteit van de duivel te aanvaarden (Lucas 4:6).

Er is geen moment aan te wijzen dat Jezus de autoriteit overgedragen kreeg om te genezen en te bevrijden. Misschien was dat al bij de doop in de Jordaan of nog eerder. Maar hij ging die autoriteit pas uitoefenen na al bovengenoemde stappen en ook nog eens nadat hij zijn eerste leerlingen had geworven. Genezen en bevrijden doe je samen. Is dat het punt?

Hoe kregen de discipelen hun autoriteit?
Voor de leerlingen en anderen is er wel een direct aanwijsbaar moment dat men de autoriteit kreeg. Als eerste gaf Jezus zijn twaalf leerlingen autoriteit en daarna gaf hij zeventig mensen autoriteit (te vinden in Lukas 9 en 10). Hoe kwam het zover dat Jezus hen autoriteit gaf? Mij vallen de volgende dingen op:
1. Nauwe verbondenheid met Jezus. Dag aan dag trokken ze met hem op. De discipelen volgden Jezus waar Hij ook heen ging.
2. Ze luisterden en accepteerde het onderwijs van Jezus. Ook dat deden ze dagelijks.
3. Ze zagen hoe Jezus de wonderen verrichtte.
4. Ze waren bereid te doen wat Jezus hen beval. Jezus zei tegen hen: genees de zieken en dat gingen ze ook doen.

Hoe zouden wij autoriteit kunnen krijgen?
Voor de christenen in de eerste eeuwen van de kerk was de autoriteit er als het ware vanzelf, maar voor ons zoveel eeuwen later is het een prangende vraag.

Mijn antwoord tot nu toe is dat we de leerlingen van Jezus kunnen nadoen. Bovendien is het goed om te bekijken of er iets de leerlingen van Jezus al van nature was, wat wij kwijt zijn geraakt.

Waarin kunnen we de leerlingen van Jezus nadoen?
1. De nauwe verbondenheid: de hele dag door leven met Jezus.
2. Het onderwijs: ook gewoon net als de discipelen zijn woorden horen en accepteren.
3. Mensen opzoeken, die wonderen verrichten en mee beleven van die wonderen.
4. Doen wat Jezus je opdraagt.

Wat we eventueel kwijt zijn geraakt is lastiger te op te merken. Ik denk dat een belangrijke rol speelde dat ze met meer gehoorzaamheid aan God hun leven hadden ingericht. Ze leefden met en volgens de Thora. Ze vierden de sabbat en de feesten. Ze deden mee aan de tempeldienst. Ze onthielden zich van alles wat onrein was.

Een ander punt is, denk ik, dat ze een andere kijk op gezag hadden. In Nederland zijn we democratie gewend, inspraak, medezeggenschap, protesteren tegen de baas en zelfs kwaad spreken over de leider, zijn ons niet ongewoon. Onder gezag staan kun je ook zien als onderdeel zijn van de macht, autoriteit en bevoegdheid van de leider. Daar bewust van zijn is belangrijk en voor ons westerse mensen niet gemakkelijk om dat te accepteren.

Voor bevrijden van boze geesten hebben we bij Healing Rooms wel autoriteit. Ook gebeuren er allerlei andere wonderen. Als we bidden om genezing lijkt onze autoriteit regelmatig tekort te schieten. Waarom zou dezelfde Jezus aan eenzelfde soort volgelingen geen zelfde soort autoriteit geven? Een spannende vraag blijft het wel. Daarom blijft dit punt ons wel bezig houden.

Kunnen we zonder autoriteit leiding geven in de kerk?
Jezus leerlingen hadden geen autoriteit om te genezen en te bevrijden de eerste tijd. En dat gold ook voor de overige mensen van het volk Israël: de gewone mensen, maar ook de religieuze leiders.

Na Pinksteren toen de kerk zich verspreidde over de hele wereld hadden leiders autoriteit in de geestelijke wereld, anders werd je geen leider. Ook waren er gewone leden van de gemeente met autoriteit. Zij die tot de kern van de gemeente behoorden. Degenen die zich lieten dopen en bereid waren om nadelen van hun geloof te ervaren.

Terecht zegt de Rooms Katholieke kerk dat je pas een heilige bent als je mensen hebt genezen. Minimaal één. De vraag is alleen moet je iemand een kerk laten besturen, die nog geen heilige is. Zou niet moeten denk ik.

Zijn er grenzen aan autoriteit?
Je kun je afvragen als je autoriteit hebt gekregen zijn er dan grenzen aan die autoriteit, moet je nog ergens rekening mee houden. Die grenzen zijn er. Ten eerste is het altijd de vraag of wat je zou willen doen geoorloofd is. Jezus stelt zelf ook die vraag, bijvoorbeeld ‘Is het geoorloofd op de sabbat te genezen of niet?’, zie in Lukas 14:3. Het antwoord was ‘ja’. Een andere vraag gingen over belasting betalen bijvoorbeeld. Dat was ook geoorloofd. Paulus beschrijft in 1 Kor 6:12 en 10:23 nog een andere kant. Wat we doen moet ook verstandig, moet wel nuttig zijn, en opbouwen. Niet dat je ni een situatie komt dat je door iets laat knechten.

Daarnaast is het goed om met de mate van exousia, die jij gekregen hebt, rekening te houden. Heb je voldoende exousia om de geestelijke macht waarmee je wordt geconfronteerd, aan te kunnen? Denk aan de geschiedenis die in het boek Handelingen wordt genoemd, in hoofdstuk 19:13-16 over de zonen van Skevas. ‘De man die door de boze geest bezeten was, sprong op hen af en ging hen met zo veel geweld te lijf dat ze naakt en gewond uit het huis wegvluchtten’.

Autoriteit én kracht in de geestelijke wereld.
Als je autoriteit hebt, dan ben je iemand waarmee in de geestelijke wereld rekening wordt gehouden. Maar autoriteit wordt pas actief als er kracht aan wordt verleend. De leerlingen kregen van Jezus autoriteit, maar ze hadden nog maar weinig invloed op hun omgeving. Dit veranderde abrupt op het moment dat de Heilige Geest werd uitgestort op de Pinksterdag.

Toen de 120 gelovigen in de bovenzaal waren gedoopt met de Heilige Geest had zich binnen twee uur een menigte van vele duizenden mensen verzameld en voordat de zon onderging waren er 3.000 ongelovigen, die Christus eerder hadden verworpen, bekeerd! Hoe kwam dat? Doordat ‘kracht’ werd toegevoegd aan autoriteit. Vóór Pinksteren hadden ze autoriteit, na Pinksteren hadden ze autoriteit plus kracht! Door de kracht zal ook wel hun autoriteit zijn toegenomen. Bestudeer daarom ook het onderwerp kracht.

Samenvatting:
Als je zelf onder het gezag en de autoriteit van Jezus staat, zul je ook gezag en autoriteit van Jezus ontvangen. Dat ontvingen zijn leerlingen en al die anderen vroeger, maar dat kun je nu ook nog ontvangen. Leef met God, doe wat Hij tot je spreekt.

Opdracht:
1. Heb je wel eens gemerkt dat je autoriteit hebt in de geestelijke wereld?
2. Zou je er meer van willen ontvangen? Is het je duidelijk hoe dat kan plaatsvinden?
3. Bekijk in welke context Jeremia gezag kreeg over zelfs volken en vergelijk dat met Lukas 19:17.

 

Healing Rooms Gouda